ພາກນີ້ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງການລວບລວມແຜນທີ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ພ້ອມໃຫ້ນຳໃຊ້ເພື່ອພິມ ຫຼື ເຮັດລາຍງານ.

ສັດສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງສັດ

ສັດສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງຄວາຍ

ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງຄວາຍຕໍ່ຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງຄວາຍ

ສັດສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງງົວ

ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງງົວຕໍ່ຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງງົວ

ສັດສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງໄກ່ເປັນສິນຄ້າ

ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງໄກ່ຕໍ່ຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງໄກ່ເປັນສິນຄ້າ

ສັດສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງໄກ່ລາດ

ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງໄກ່ລາດຕໍ່ຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງໄກ່ລາດ

ສັດສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງເປັດ

ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງເປັດຕໍ່ຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງເປັດ

ສັດສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງແບ້

ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງແບ້ຕໍ່ຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງແບ້

ສັດສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງໝູ

ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງໝູຕໍ່ຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງໝູ

ສັດສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງແກະ

ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງແກະຕໍ່ຄົວເຮືອນທີ່ລ້ຽງແກະ